Tài liệu tham khảo phần cơ sở vật chất và cơ chế di truyền

I. CƠ SỞ VẬT CHẤT DI TRUYỀN

Vật chất di truyền ở cấp độ phân tử là ADN (chỉ một số virut là ARN) và ở cấp độ tế bào là nhiễm sắc thể (NST)

 1. Cấu trúc và chức năng ADN
 2. Cấu trúc và chức năng ARN
 3. Cấu trúc và chức năng Prôtêin
 4. Hình thái và cấu trúc NST

II. CƠ CHẾ DI TRUYỀN

 1. Gen 
 2. Mã di truyền
 3. Quá trình nhân đôi ADN
 4. Quá trình phiên mã
 5. Quá trình dịch mã
 6. Chu kỳ tế bào
 7. Nguyên phân
 8. Giảm phân

III. BIẾN DỊ

 1. Đột biến gen
 2. Đột biến cấu trúc NST
 3. Đột biến số lượng NST

Sau khi nắm vững lý thuyết thì các em làm quen với các dạng bài tập mẫu về cơ sở vật chất, cơ chế di truyền và biến dị sau đó mới ôn tập bằng cách làm các bài kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến tương ứng với chủ đề cần ôn tập!

Last modified: Thursday, 29 August 2019, 3:17 PM